Verslag van de algemene ledenvergadering 10-april 2019.

Ter herinnering dit was de negende ledenvergadering in het bestaan van onze Jeu de Boule vereniging.

Aanwezig waren 29 van de 34 leden.

Te weten.

Jan & Wilma Thiessen

John v/d Putten

Huub Penders

Tilly Heutmekers

Lei Salden

Paula Salden

Chel Spee

Jo Smeets

Piet Schreurs

Truus Schreurs.

Ellie & Renée Krekels

Martha Bontemps & André Bontemps

Jan Brouwers

Gerhard Demand

Jo Michiels

Wil Knubben

 

Mieke & Geert Bakker

Annie & Harie Paland

Bernd Schmeisser

Har Verkoulen

Lies Pescher

Wil Schreurs

Harrie Goossens

Theo Schefman

Om stipt 15.00. uur opende Wil de vergadering.

Met een moment van stilte voor onze overleden leden Lowie Heijnders & Riet Salden. Harrie gaf een terug blik op de activiteiten over 2018. Vervolgens het overzicht van de kascommissie. Daaruit kwam naar voren dat Lies haar zaakjes keurig in orde had. Waarvoor applaus opklonk uit de vergadering. De kascommissie ondergaat een wijziging in samenstelling, Hari treedt af en Jo wordt als nieuw lid verwelkomt. Derhalve bestaat de kascommissie nu uit Jo & Martha met als reserve Leon. Activiteiten voor 2019.

Gedacht wordt aan de diverse uitwisselingen. Met de mensen van Obbicht is reeds contact gelegd. De gedachten spelen ook om de mensen van Meers & Buchten te

benaderen. Te meer ook wij afgelopen jaar in Buchten te gast zijn geweest en zeer succesvol waren daar. Ook de school verlaters zijn prominent in onze gedachten. Zodra er over bovenstaande thema`s meer te vermelden is wordt U daar ogenblikkelijk over geïnformeerd.

Huldiging van de kampioenen.

Martha riep op het schavot, Chel Spee als algemeen kampioen en dat niet voor het eerst. De lijst is U reeds door Martha toegestuurd. Daar kunt U verdere uitslagen raadplegen c.q. Uw eigen verrichtingen. Wat wel vermeldenswaardig is, is dat de Fanny dit jaar rotsvast is terecht gekomen bij Paula & Huub. Zij presteerden boven natuurlijk met twee Fanny`s en dat is fenenomaal. Maar belangrijker nog plezier hebben ze wel gehad. Martha voor het bijhouden van de standen hartelijk bedankt. Wij kunnen ons geen betere competitie leider wensen.

Decharge van de voorzitter.

Aangezien er geen tegen kandidatuur was werd Wil voor een volgende periode herkozen. Waarvoor applaus.

Rondvraag.

Daarvan wenste vier personen gebruik te maken.

Jan vroeg, is er nog plaats voor nieuwe leden ?

Ja er is nog plaats voor nieuwe leden. Na de uitbreiding van onze accommodatie is er geen belemmering. We kunnen intussen in de personen Truus & Gerhard alweer twee nieuwe leden verwelkomen.

Wilma stelde de vraag, hoe het ledenbestand tegenover koppelgooien staat. De doubletten. Wil heeft dit toegelicht uit de ervaring uit het verleden en de mensen hierover benaderd. Renée merkte hierbij nog op dat het niet perse noodzakelijk is deze partijen op woensdag en of vrijdag te spelen. Dit kan op elke dag. De koppels maken hier hun eigen afspraken in. Jan stelde ook nog de vraag of er nog leden wilden transfereren naar andere verenigingen. Dit was niet bekent. Omdat de avond op kasteel Wurfeld (gezamenlijk etentje) zo goed in de smaak viel, is afgesproken dat er in het najaar zich een commissie zal vormen die e.e.a. weer zal oppakken. De vraag die gesteld werd over het openbaar maken van verjaardagen werd i.v.m. de wet op de privacy negatief beantwoord.

Niets meer aan de orde zijnde sloot Wil de vergadering af om 17.00. uur Wenste iedereen een fantastisch en sportief Jeu de Boule jaar toe.

De notulant in deze. Uw secretaris, H@rrie