Links naar andere Jeu de Boules Club ( websites):

   Petanqueclub-Echt

   Jeu de Boules vereniging Urmond

   Jeu de boules Maaseik

   JBC Awt- Gelaen 

   JdB Vereniging Obbicht 

   

   Links naar informatieve websites:

   
  

 

  https://youtu.be/_my1kl3I1Jk


   http://petanque.startpagina.nl/